Poslovna politika

Poslovna politika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije javnega sklada za obdobje 2017 – 2020

Poslovna politika Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2017-2020 predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada, prikaz realizacije predhodne Poslovne politike Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2012-2016 ter prikaz predvidenih dejavnosti, programov in nalog  za posamezna področja in ukrepe v predmetnem obdobju, glede na pravne in strokovne podlage in usmeritve ter cilje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25, Uradni list RS, št. 92/2015) v njenem prvem srednjeročnem obdobju od leta 2017 do leta 2020. Letna realizacija Poslovne politike se spremlja in preverja z Letnim poročili Stanovanjskega sklada RS, ki jih sprejme Vlada RS.

Vizija Sklada je postati učinkovita nacionalna finančno-nepremičninska institucija z vzpostavljenim sistemom produktov za zagotavljanje raznovrstne stanovanjske oskrbe, ki bo znotraj teh ponujala ustrezne ukrepe in instrumente z lastnim, državnim in tujim financiranjem ter obenem izvrševala tudi vlogo glavnega izvajalca in nosilca stanovanjske politike države. Postavljeni cilji poslovanja temeljijo na preteklih aktivnostih in zmožnostih Stanovanjskega sklada RS za nadaljnje poslovanje ter načrtovanju sprememb poslovanja v obdobju 2017 do 2020. Cilji se uresničujejo v okviru delovnih procesov Sklada.