FAQ – Področje prodaje

Ali naj se sploh prijavim za nakup stanovanja, glede na to, da ne spadam v nobeno od prednostnih kategorij? Kakšne so moje možnosti, da dobim stanovanje?

Prednostne kategorije, opredeljene v razpisu, pridejo v poštev le v primeru, ko se za isto stanovanje prijavi več prosilcev. Vsekakor lahko prijavo odda vsak, ki je za nakup zainteresiran, pri čemer priporočamo, da se prosilec ne omeji le na eno stanovanje, ampak doda tudi možne alternative glavni izbiri, kar poveča vaše možnosti, da ste izbrani za nakup stanovanja. Z oddajo prijave pa ne utrpite nobenih finančnih ali drugih posledic, saj se izbranim kupcem znesek, vplačan ob prijavi, všteje v kupnino, neizbranim prosilcem pa se po končanem izboru kupcev v celoti vrne na transakcijski račun, ki so ga v ta namen navedli v prijavi.

Ali se lahko prijavim za nakup stanovanja na tem razpisu, čeprav že imam svoje stanovanje/hišo?

Lastništvo nepremičnine za kandidiranje na razpisu ni omejitev, razen v primeru uveljavljanja prvega reševanja stanovanjskega vprašanja mlade družine. Omejitve o uveljavljanju te prednosti so opisane v javnem razpisu, in sicer na 2. strani (2. odstavek odseka a točke 2.2).

Ali se lahko prijavim za nakup, če nimam stalnega bivališča v Ljubljani?

Lokacija stalnega bivališča prosilca po tem razpisu ne igra nobene vloge, dokler je znotraj meja Republike Slovenije.

Ali se lahko na razpis prijavijo tudi tujci?

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.

Ali stanovanja lahko kupijo samo fizične osebe ali tudi pravne?

Prvotno se na javni razpis lahko prijavijo le fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali drugih članic Evropske Unije, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. V primeru, da bo interes fizičnih oseb manjši od pričakovanega, pa lahko Nadzorni svet Sklada naknadno odloči, da so kupci stanovanj lahko tudi nekatere pravne osebe oziroma organizacije.

Ali se lahko prijavim za nakup stanovanja, ki je namenjeno funkcionalno oviranim osebam, čeprav sam nisem gibalno oviran?

Za stanovanje z oznako invalidskega vozička se lahko prijavijo vsi zainteresirani, saj stanovanja niso dokončno prilagojena funkcionalno oviranim osebam, ampak imajo le možnost prilagoditve kopalnice, če jo kupec želi. V primeru, da se za stanovanje prijavi tudi prosilec, ki ima status funkcionalno ovirane osebe, pa ima ta prosilec prednost pred drugimi prosilci.

 

Na enem od prejšnjih razpisov sem preko Sklada že kupil stanovanje, vendar sem ga prodal. Ali se lahko prijavim na ta razpis?

V prvem roku tega razpisa, to je od 12.06.2017 do 03.08.2017, lahko sodelujejo tudi tisti, ki so na podlagi kateregakoli razpisa Sklada za prodajo stanovanj že postali (so)lastniki stanovanja, tudi če so stanovanje že odsvojili.

Kje lahko dobim prijavo za nakup?

Prijavo za nakup stanovanja lahko izpolnite in oddate v elektronski obliki na spletni strani. V primeru da prijavo želite oddati po pošti, pa si jo lahko natisnete iz spletne strani Sklada www.ssrs.si ali jo brezplačno dobite na sedežu Sklada, na Poljanski cesti 31, v Ljubljani.

Ali bo možen tudi najem stanovanj?

Stanovanja v soseski Zeleni gaj na Brdu so v prvi vrsti namenjena prodaji. V primeru, da bo interes manjši od pričakovanega, pa lahko Sklad, skladno s svojo dejavnostjo, neprodana stanovanja uvrsti v razpis za najem oziroma jih razporedi za druge namene.

Ali je možen ogled stanovanj?

Ogledi stanovanj so predvideni meseca junija 2017. Točni termini so objavljeni na spletni strani www.ssrs.si. Po opravljenem izboru in pred podpisom prodajne pogodbe, bo izbranim prosilcem omogočen ponoven ogled stanovanja za nakup katerega so bili izbrani. O terminu ogleda bodo izbrani prosilci pravočasno obveščeni.

Ali imam več možnosti, če se prijavim za več stanovanj?

Vsak prijavitelj lahko v prijavi navede eno glavno stanovanje in neomejeno število dodatnih. V primeru, da ni izbran za stanovanje, ki ga je navedel kot glavno, sodeluje v izboru za vsa dodatna. Torej več navedenih stanovanj pomeni tudi večjo možnost pri izboru, pri čemer opozarjamo, da so vsa dodatno navedena stanovanja med seboj enakovredna. Protokol izbora je natančneje opisan na spletni strani www.ssrs.si.

Ali imam kakšno prednost, če prvič rešujem stanovanjsko vprašanje?

Prvo reševanje stanovanjskega vprašanja je prednost le znotraj kategorije mlade družine. Podrobneje je navedena prednost opisana v javnem razpisu, in sicer na 2. strani (2. odstavek odseka a točke 2.2).

Ali je važno kdaj oddam vlogo, imam kako prednost pred ostalimi, če jo oddam že prvi dan razpisa?

V prvem razpisnem roku, to je od 12.06.2017 do 03.08.2017, datum oddaje vloge znotraj navedenega roka ni relevanten. Pri nadaljnjih razpisanih terminih (v kolikor bo do njih prišlo) pa bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej oddali svoje prijave.

V primeru, da ne bom izbran za stanovanje, ki sem ga navedel v vlogi, ali mi bo Sklad dodelil katero drugo stanovanje?

Na izboru bodo upoštevane le želje prosilcev iz prijav. Sklad vam tako ne bo dodelil stanovanja, ki ga v svoji prijavi niste navedli pod prvo izbiro ali pod dodatnimi možnostmi.

Na izboru mi je bilo dodeljeno stanovanje, za katerega sem oddal vlogo. Ali si lahko premislim in ga zamenjam za drugega?

Menjave stanovanj po izboru niso možne.

Na razpisu sem dobil stanovanje, ki sem ga želel, vendar ga ne želim več kupiti oziroma zanj ne morem dobiti kredita.

V primeru, da stanovanja, za katerega ste bili izbrani, ne želite oziroma zanj ne morete skleniti prodajne pogodbe, se vam skladno z 8. odstavkom 4. točke razpisa vrne del vplačanega zneska ob prijavi, in sicer v višini 600 EUR, preostalih 400 EUR pa zadrži Sklad.

Na razpisu sem dobil stanovanje, ki sem ga želel, in sem zanj tudi že sklenil prodajno pogodbo in vplačal aro. Zdaj pa stanovanja ne želim več kupiti oziroma zanj ne morem dobiti kredita.

Skladno z 12. odstavkom 4. točke razpisa lahko kupec od prodajne pogodbe odstopi vse do dneva izročitve stanovanja, ki je predmet prodajne pogodbe. V navedenem primeru prodajalec vplačano aro v višini 10% kupnine zadrži kot odstopnino, ostale že vplačane dele kupnine pa po prejemu pisne izjave o odstopu od pogodbe brezobrestno vrne kupcu.

Ali lahko stanovanje prodam naprej takoj po nakupu? Ali lahko prodam shrambo in/ali parkirno mesto, če ju ne potrebujem?

Razpolaganje s kupljeno nepremičnino ni podvrženo omejitvam Sklada, zato o prodaji vseh kupljenih nepremičnin po izpolnitvi obveznosti do Sklada odloča lastnik.

S partnerko oktobra pričakujeva otroka. Ali se uvrščamo v kategorijo mlada družina?

Za mlado družino po tem razpisu se šteje družina, v kateri vsaj en otrok v času prijave še ni šoloobvezen. Za otroka, ki še ni šoloobvezen, se šteje otrok rojen po vključno 01.01.2012. Še ne rojenega otroka po slovenski zakonodaji in tem razpisu ni mogoče uveljavljati oziroma navajati kot člana mlade družine, saj to pravico otrok prejme šele z rojstvom. Na dan oddaje vloge mora torej biti otrok, ki je ključnega pomena za uveljavljanje prednosti mlade družine, že rojen.

Sem mati samohranilka z dvema otrokoma, vendar s partnerjem nimava urejenega skrbništva. Ali lahko uveljavljam prednost enostarševske družine?

Za uveljavljanje prednosti enostarševske družine je potrebno k vlogi priložiti dokazilo o enostarševski družini (sodba o razvezi, dogovor o preživljanju, ipd.) oziroma notarsko overjeno izjavo partnerja, da na tem ali drugem razpisu Sklada sam ne bo uveljavljal otrok kot prednosti.

Zakaj se v tem razpisu, v prednostnih kategorijah, ne upoštevajo več otroci s posebnimi potrebami?

V slovenski zakonodaji ni točno določeno katere oziroma kakšne motnje imajo otroci, opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami. Glede na izkušnje iz prejšnjih prijav in odločb, se je Sklad odločil, da se v tem razpisu, v prednostnih kategorijah za nakup stanovanja, otrok s posebnimi potrebami ne bo posebej izpostavljalo.

Ali je varčevanje v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS) pogoj za sodelovanje na razpisu za nakup stanovanja?

Skladno z razpisom varčevanje v NSVS ni pogoj za prijavo, je pa ena od prednosti pri izboru v primeru, da bi se za isto stanovanje potegovalo več kandidatov. Prednostne kategorije so podrobneje opisane v razpisni dokumentaciji.

Ali lahko prenesem pravice NSVS na otroka v primeru, da je pogodba že zaključena?

Pravice NSVS lahko na partnerja ali otroka prenesete kadarkoli v času trajanja pogodbe oziroma v roku dveh let od datuma poteka pogodbe, pri čemer prenos pravice uredite na banki, kjer ste sklenili varčevanje. V primeru, da sta se pogodba in dveletni rok od datuma poteka pogodbe že iztekla, prenos pravic ni več mogoč.

Ali lahko še sklenem varčevanje v NSVS?

Sklepanje varčevalnih pogodb v sklopu NSVS žal ni več možno.

Stanovanju glede na komercialno skico pripadata 2 parkirni mesti. Ali moram vzeti obe, čeprav potrebujem samo eno?

Stanovanja, objavljena z javnim razpisom se prodajajo kot celota, in sicer stanovanje s pripadajočimi zunanjimi prostori, shrambami v kleti in določenim številom parkirnih mest v garaži ali na nivoju terena. Število parkirnih mest, ki pripadajo posamezni enoti, je določeno glede na velikost stanovanja in ga ni mogoče spreminjati.

Ali je možna zamenjava parkirnih mest?

Zamenjava parkirnih mest v času nakupa preko Sklada ni možna, saj vsakemu stanovanju pripada točno določeno parkirno mesto s svojo ID številko, ki je vpisano v evidenco GURS in tudi v zemljiško knjigo.

Ali so nepremičnine zavarovane?

Nepremičnine Funkcionalne enote F3 in F6 so s strani lastnika, Sklada, zavarovane pri izbrani zavarovalnici. Po predaji nepremičnine izbranemu oziroma končnemu kupcu se le-ta nepremičnina umakne iz zavarovalne police. Kupec nepremičnine oziroma novi lastnik si po pridobitvi lastninske pravice na svoji lastnini sam in na lastno željo uredi zavarovanje.

Ali so skupni deli objekta zavarovani?

Skupni deli Funkcionalne enote F3 in F6 so zavarovani. Po prevzemu nepremičnine je izbrani kupec oziroma novi lastnik, od dneva primopredaje dalje dolžan kriti strošek zavarovanja glede na lastniški delež skupnih delov objekta.

Ali lahko zamenjamo upravnika?

Etažni lastniki lahko skladno z veljavno zakonodajo kadarkoli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morajo izbrati tudi novega upravnika. V primeru, da upravnik krši zakon ali pogodbo o opravljanju upravniških storitev, lahko etažni lastniki odstopijo od pogodbe brez odpovednega roka.

Kaj vse moram narediti po prevzemu nepremičnine?

Po prevzemu nepremičnine mora kupec v roku 8 dni urediti spremembo plačnika pri dobavitelju električne energije, podjetju Elektro energija d.o.o. Upravniku stanovanjskega objekta, podjetju Stanovanjsko podjetje d.o.o., mora javiti število uporabnikov posamezne stanovanjske enote. Vpis lastninske pravice v Zemljiško knjigo prav tako uredi kupec sam z zemljiškoknjižnim dovolilom, ki ga lahko prevzame iz deponacije pri pooblaščenem notarju s potrdilom o plačilu kupnine in kopijo primopredajnega zapisnika.

Kam lahko javim morebitne reklamacije po prevzemu stanovanja?

Očitne napake v stanovanjski enoti kupci lahko navedejo ob izročitvi in prevzemu kupljene nepremičnine. Morebitne pomanjkljivosti in skrite stvarne napake, nastale na stanovanjski enoti pa lahko v zakonskih rokih in na zakonsko opredeljen način javijo preko obrazca, ki ga kupci dobijo ob primopredaji, na Sklad, ki pomanjkljivosti in skrite stvarne napake posreduje izvajalcu del. Za napake za brezhibno delovanje naprav in opreme, vgrajenih v nepremičnino, je postopek prijave napak določen v garancijskih listih proizvajalcev. Kupci lahko morebitne pomanjkljivosti in skrite stvarne napake, nastale na skupnih delih in napravah, v zakonskih rokih prijavijo upravniku, ki jih posreduje izvajalcu del ter o tem obvesti Sklad.

Ali lahko izberem svojega notarja?

Zaradi obsega prodaje in racionalizacije poslovanja poteka podpisovanje in overitev prodajnih pogodb pri notarju Urošu Kosu iz Ljubljane. Pri njem se tudi deponira original prodajne pogodbe in zemljiškoknjižno dovolilo.

Koliko stanovanj se bo gradilo na ostalih zemljiščih na območju Brda (Brdo 2), ki je v lasti Sklada?

Na zemljiščih v lasti Sklada je želja investitorja Sklada zgraditi od 470 do 500 stanovanj. Skupaj pa naj bi bilo na območju Brda 2 do 700 stanovanj, ki jih bosta gradila dva investitorja Sklad in JSS MOL.

Kdaj je predviden zaključek gradnje novih objektov nad Ježkovo cesto in koliko stanovanj je v gradnji?

Stanovanj je 102 in 204 PM v kleteh objektov, dokončanje stanovanj je predvideno v novembru leta 2017.

Kje se nahaja najbližji vrtec / šola / lekarna / zdravstveni dom / LPP postaja / trgovina / pošta / banka?

V radiju 2 km se nahaja šest vrtcev, tri osnovne šole, gimnazija, zdravstveni dom, dve banki in pošta, v bližini soseske sta dve trgovini in lekarna, kulturni dom in dva gasilska domova. V sklopu soseske je z izgradnjo nove ceste nastala tudi LPP postaja za progo. Po podatkih občinskega prostorskega načrta pa je v bližini predvidena še izgradnja dveh vrtcev na območju Tehnološkega parka in na Cesti na Brdo ter zdravstvene ambulante na Cesti na Brdo.

Komu je namenjeno igrišče v F10?

Igrišče v F10 je namenjeno vsem stanovalcem soseske Zeleni gaj na Brdu. Lastnik območja F10, ki predstavlja park in igrišča je Sklad. Za vzdrževanje in upravljanje območja je imenovan upravnik. Območje je prosto prehodno na lastno odgovornost. V primeru organiziranih dogodkov ali prireditev je potrebno pisno zaprositi za predhodno soglasje Sklada, pri čemer bo Sklad vsako vlogo posebej obravnaval in se odločil o izdaji ustreznega soglasja.

Kdaj bodo vseljiva stanovanja?

Stanovanja bodo vseljiva predvidoma meseca septembra 2017.

Kdaj bodo vseljive hiše?

Hiše bodo vseljive predvidoma meseca septembra 2017.

V kateri energetski razred sodi Funkcionalna enota F3 oziroma ali je zanj že pridobljena energetska izkaznica?

Za objekt je že izdelana energetska izkaznica, ki je objavljena na spletni strani SSRS. Funkcionalna enota F3 spada v energetski razred A2. Tudi za objekte funkcionalne enote F6 so izdelane energetske izkaznice in objavljene na spletni strani SSRS.

Kakšno ogrevanje je predvideno v soseski, kateri materiali so uporabljeni, ali imajo objekti dvigala itd.?

Vse podrobnosti o stanovanjih, skupnih prostorih in zunanji okolici soseske so navedene v tehnično-komercialnih opisih, ki so objavljeni na spletni strani www.ssrs.si., saj ima vsaka lamela in vsako stanovanje svoje specifične lastnosti.

Kaj pomeni, da se bo izvajal monitoring na Funkcionalni enoti F3 in za kakšno časovno obdobje?

Monitoring naj bi se izvajal v obdobju treh let in sicer monitoring rabe energije v stanovanjih (enkrat mesečno preko merilnikov, ki so vgrajeni v sisteme in tudi sicer služijo za vrednotenje stroškov) in monitoring toplotnega ugodja v stanovanjih (samo v točno določenih stanovanjih-sedem stanovanj), in sicer se bo monitoring izvajal z mesečnim avtomatskim (daljinskim) odjemom parametrov z naprave (dataloger) nameščene v dnevnem prostoru stanovanja. Enkrat letno se opravi anketa za vse uporabnike stanovanj (bivalno ugodje).

V kolikšni meri bodo dovoljene spremembe stanovanj po nakupu (npr. pokritje strehe, nadzidava ograj, menjava žaluzij, montaža klime itd)?

Ob prevzemu stanovanja bodo vsi kupci dobili navodila za uporabo in vzdrževanje stanovanj, v katerih bodo tudi natančneje opisane dovoljene spremembe in postopki za pridobitev soglasja projektanta.

Kako je določena cena stanovanj/hiš?

Cena stanovanj/vrstnih hiš v funkcionalni enoti F3 in F6 je določena za vsako stanovanje/hišo posebej na podlagi investicijske – stroškovne vrednosti, pri čemer končna vrednost upošteva vrsto in površino posameznih delov stanovanj, specificiranih v komercialnih skicah ter hkrati lego in velikost stanovanj.

Kakšna je cena parkirnega mesta v F3 in kako je določena?

Cena posameznega parkirnega mesta v garaži je enotno določena v višini 12.600 EUR ter parkirnega mesta na terenu v višini 4.950 EUR z upoštevanim 9,5 % DDV-jem, razen v primeru posameznih parkirnih mest, za katere je določena nekoliko nižje zaradi njihove funkcionalnosti, kar je razvidno iz sklepa o določitvi prodajnih cen.

Koliko je povprečna cena stanovanja/hiše na m2?

Cene stanovanj v funkcionalni enoti F3 na m2 površine stanovanja z upoštevano kvadraturo pripadajoče shrambe, izhajajoče iz komercialne skice (brez upoštevanja parkirnih mest) znašajo od 2.189 EUR do 3.355 EUR. Povprečna cena kvadratnega metra znaša 2.779 EUR z upoštevanim 9,5 % DDV-jem. Cene stanovanj/vrstne hiše v funkcionalni enoti F6 na m2 površine stanovanja in pripadajočih posameznih delov in zunanjih površin, izhajajočih iz komercialne skice znašajo od 1.274 EUR do 1.812 EUR. Povprečna cena kvadratnega metra znaša 1.516 EUR z upoštevanim 9,5 % DDV-jem.

Ali so cene stanovanj in hiš končne ali se da še kaj pogajati?

Stanovanja in hiše se prodajajo preko javnega razpisa in v skladu z veljavno zakonodajo. Cene so fiksno določene za vsako stanovanje in hišo posebej, tako da njihove spremembe niso možne.

Ali lahko dam svoje zdajšnje stanovanje v ceno oziroma izvedem zamenjavo?

Kakršnekoli zamenjave ali odkupi stanovanj po tem razpisu niso mogoče.

Ali lahko za nakup stanovanja v Zelenem gaju na Brdu dobim posojilo na Skladu?

Najem posojila preko Sklada zaenkrat ni možen. Kot prodajalec dopuščamo obremenitev nepremičnine, ki je predmet nakupa preko tega razpisa, skladno z veljavno zakonodajo in ob poplačilu kupnine ter opravljeno primopredajo. V kolikor bo kasneje omogočeno kreditiranje s strani Sklada, bomo javnost pravočasno seznanili s to možnostjo preko spletne strani Sklada.

V primeru, da sem izbran za nakup stanovanja, kdo krije stroške prodajne pogodbe?

Stroške sklenitve prodajne pogodbe krije Sklad. V primeru, da kupec za nakup stanovanja najame posojilo, stroškov povezanih z odobritvijo posojila in sklenitvijo posojilno-zastavne pogodbe Sklad ne krije.

V primeru, da sem izbran za nakup stanovanja, kakšni in kolikšni so dodatni stroški, poleg končne cene stanovanja?

Strošek kupca, povezan z nakupom stanovanja, je poleg kupnine še strošek vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. Poleg sodne takse za vpis v zemljiško knjigo je potrebno plačati še predlog za vpis, ki ga opravi notar. Okvirni znesek znaša 150 EUR.

Ali lahko v primeru, ko najamem hipotekarni kredit za nakup stanovanja, banka kupnino nakaže neposredno prodajalcu – SSRS in ne na skrbniški račun pri notarju, kar je povezano z dodatnimi stroški?

Sklad nakazila kupnine na fiduciarni račun pri notarju ne pogojuje, kar pomeni, da se kupnina lahko nakaže neposredno na transakcijski račun Sklada.

Ali naj se sploh prijavim za nakup stanovanja, glede na to, da ne spadam v nobeno od prednostnih kategorij? Kakšne so moje možnosti, da dobim stanovanje?

Prednostne kategorije, opredeljene v razpisu, pridejo v poštev le v primeru, ko se za isto stanovanje prijavi več prosilcev. Vsekakor lahko prijavo odda vsak, ki je za nakup zainteresiran, pri čemer priporočamo, da se prosilec ne omeji le na eno stanovanje, ampak doda tudi možne alternative glavni izbiri, kar poveča vaše možnosti, da ste izbrani za nakup stanovanja. Z oddajo prijave pa ne utrpite nobenih finančnih ali drugih posledic, saj se izbranim kupcem znesek, vplačan ob prijavi, všteje v kupnino, neizbranim prosilcem pa se po končanem izboru kupcev v celoti vrne na transakcijski račun, ki so ga v ta namen navedli v prijavi.