Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 (Uradni list RS št. 41/2016, z dne 10.06.2016, št. 88/2016, z dne 22.12.2016 in št. 10/2019, z dne 15. 2. 2019)


Predmetni Program Stanovanjskega sklada RS je edini tovrstni program v Sloveniji, ki je namenjen sofinanciranju investicijskih projektov za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanja in bivalnih enot v prav  vseh občinah oz. statističnih regijah Republike Slovenije.

Stanovanjski sklad RS sofinancira javna najemna stanovanja in bivalne enote tako, da upravičenim prosilcem dodeli ugodno dolgoročno posojilo in investira skupaj z upravičenimi prosilci v nova javna najemna stanovanja in bivalne enote (t. i. soinvestitorstvo). Na Program se lahko prijavijo naslednji upravičeni prosilci: vse lokalne skupnosti ali njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje javnih najemnih stanovanj, javni nepremičninski skladi in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1.

Z vlogo na Program lahko prosilci zaprosijo za sofinanciranje za potrebe pridobivanja javnih najemnih stanovanj in/ali bivalnih enot za vse ciljne skupine prebivalstva. S predmetnim programom kot posebnim ukrepom  Stanovanjski sklad RS sodeluje tudi pri izvajanju Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje  2017 – 2021.

Javna najemna stanovanja in bivalne enote se lahko pridobivajo z gradnjo, rekonstrukcijo in nakupom objektov. Za objekte je predpisan energijski razred B2 (energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2). Bivalne enote so lahko v kateri od dopustnih oblik po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17 – GZ).

Za realizacijo Programa je predvidoma namenjenih 30 mio EUR (20 mio EUR za soinvestitorstvo in 10 mio EUR za posojilo), s porabo do leta 2020 oziroma do zaključka posameznega investicijskega projekta.

Program se že uspešno izvaja in ker je realizacija Programa odvisna predvsem od vaših vlog in prijavljenih projektov, vas Stanovanjski sklad RS ponovno vabi, da vaš investicijski projekt za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in/ali bivalnih enot realizirate tudi s pomočjo Stanovanjskega sklada RS in sredstev tega Programa.

Prijazno vabljeni k prijavi!