Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 

(Uradni list RS, št.  59/2017, z dne 27.10.2017, s spremembami in dopolnitvami v  št. 17/2019, z dne 22.3.2019 in št. 54/2020, z dne 17.4.2020)


Navedeni Program Stanovanjskega sklada RS je bil sprejet na osnovi podanih usmeritev v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu (ReNSP15-25), ki posebno pozornost  namenja kakovosti bivanja ranljivejših skupin prebivalstva, kamor spadajo tudi starejše osebe. Pokriva področje, ki ga je kot prednostno izpostavila v svojih načrtih  Vlada RS, saj posebno pozornost namenja ureditvi razmer na stanovanjskem področju za starejše osebe.

 

Ta program je edini tovrstni v Sloveniji, ki je namenjen sofinanciranju investicijskih projektov za zagotavljanje stanovanjskih enot za starejšo populacijo v občinah oz. statističnih regijah Republike Slovenije.

 

Možnosti in oblike sofinanciranja:

Stanovanjske enote za starejše se lahko pridobivajo z gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter obnovo objekta ali dela objekta (investicijska vzdrževalna dela).

 

Na osnovi določil in razpoložljivih lastnih sredstev za izvajanje programa, se investicijske projekte za povečanje stanovanjskega fonda, namenjen starejši populaciji, lahko realizira tako, da se prosilcem:

 

  1. dodeli posojilo za zagotavljanje stanovanjskih enot v domovih za starejše osebe, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva za starejše osebe in
  2. investira skupaj z upravičenimi prosilci v nova oskrbovana stanovanja (t. i. soinvestitorstvo).

 

Na Program se lahko prijavijo naslednji upravičeni prosilci: občine,  javni nepremičninski skladi in druge pravne osebe. Kot druge pravne osebe so mišljene pravne osebe zasebnega in javnega prava, in sicer npr.: javni zavodi, pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna podjetja,… . Samostojni podjetnik je gospodarski subjekt, a ni pravna oseba, zato se ne more prijaviti na Program.

 

Opis zadnjih sprememb:

S spremembo Programa v marcu 2019 sta za povečanje investicijskih možnosti in priložnosti dodani dve možnosti zavarovanj za javne zavode. Stanovanjski sklad RS pa s tokratno spremembo in dopolnitvijo Programa (Ur. l. RS, št 54/20) ureja vsebino točke 6. Posebne omejitve sofinanciranja projektov, poglavja I. Skupna določila, ki se nanašajo na subjekte (prosilce), ki za realizacijo investicije pridobijo tudi evropska kohezijska sredstva ter s tem še izboljšuje investicijske možnosti za prosilce.

Razpoložljivi viri za financiranje:

Za realizacijo Programa v celotnem obdobju je predvidoma namenjenih 15 mio €, s porabo v letih 2017 do 2020 oziroma do zaključka posameznega investicijskega projekta.

Ker so finančna sredstva še na voljo in je realizacija ter uspešnost Programa odvisna predvsem od vaših vlog, vas Stanovanjski sklad RS vabi, da vaš investicijski projekt za zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe realizirate tudi s pomočjo Stanovanjskega sklada RS in sredstev tega Programa.

Skupaj s Programom je objavljen tudi predpisan obrazec – vloga, s katerim je možna prijava posameznega investicijskega projekta.

Vabimo vas, da nas v primeru potrebe po dodatnih informacijah kontaktirate na elektronski naslov: sofinanciranje@ssrs.si 

V pričakovanju, da se v čim večjem številu odzovete na to vabilo, se vam za sodelovanje že vnaprej najlepše zahvaljujemo ter vas lepo pozdravljamo!

 

Prijazno vabljeni k prijavi!

 

Ekipa Stanovanjskega sklada RS

 

Zadnja objavljena sprememba te novice: 23.4.2020