Zaprte namere za sklenitev pogodb

Zaprte namere za sklenitev pogodb

Namere o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo parc. št. 702/6 v izmeri 609 m², parc. št. 702/10 v izmeri 440 m², parc. št. 702/11 v izmeri 442 m² in parc. št. 702/12 v izmeri 221 m², vse k. o. 1084 – Pečovje, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnine so proste najemnikov in finančnih bremen.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Na nepremičninah obstaja predkupna pravica Občine Štore.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008.

Datum objave: 5. 6. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 6. 2020

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zemljišč s parc. št. 1326/12, 1394/18, 1397/41, 1397/44,  2021/12, vse k.o. 1723 – Vič, v skupni površini  2.163 m2, na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018). Predkupna pravica v danem primeru ne obstaja. Pravno stanje nepremičnin je razvidno iz evidenc GURS in Zemljiške knjige.

Stanovanjski sklad RS namerava po izteku roka objave te namere skleniti prodajno pogodbo z Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Plačilo kupnine v roku, ki bo določen skladno z zakonodajo za javne subjekte, je bistvena sestavina celotnega pravnega posla.

Kontakt za vprašanja o nameri in za dostavo ponudbe (izjave o interesu) s strani drugih morebitnih zainteresiranih ponudbenikov naj vsebuje ponudbeno ceno in rok veljavnosti ponudbe, ki naj ne bo krajši od 60 dni:  tajnistvo@ssrs.si s sklicem »Namera – Novo Brdo, Ljubljana«.

Ogled je mogoč na kraju samem brez prisotnosti lastnika nepremičnin.

V primeru, da bo Stanovanjski sklad RS prejel več ponudb bo z zainteresiranimi ponudbeniki opravil pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Stanovanjski sklad RS si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti ali v primeru drugih prejetih ponudb ali drugih objektivnih okoliščin na strani prodajalca kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

V tem primeru bo o svoji odločitvi pisno obvestil vse ponudnike.

Datum objave: 20. 5. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 9. 6. 2020

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zemljišč s parc. št. 1326/12, 1326/13, 1326/15, 1394/18, 1397/44, 1397/45, 1397/38, 1397/41, 1397/42, 1397/43, 1398, 2020/9, 2020/11, 2021/12, 2021/13, vse katastrska občina (1723) Vič, v skupni površini  6.540 m2, na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018). Predkupna pravica v danem primeru ne obstoja. Pravno stanje nepremičnin je razvidno iz evidenc GURS in Zemljiške knjige.

 

Stanovanjski sklad RS namerava po izteku roka objave te namere skleniti prodajno pogodbo z Javnim stanovanjski skladom Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana. Plačilo kupnine v roku, ki bo določen skladno z zakonodajo za javne subjekte, je bistvena sestavina celotnega pravnega posla.

Kontakt za vprašanja o nameri in za dostavo ponudbe (izjave o interesu) s strani drugih morebitnih zainteresiranih ponudbenikov naj vsebuje ponudbeno ceno in rok veljavnosti ponudbe, ki naj ne bo krajši od 60 dni :  tajnistvo@ssrs.si s sklicem »Namera – Novo Brdo, Ljubljana.

Ogled je zaradi izrednih razmer epidemije COVID -19  mogoč na kraju samem brez prisotnosti lastnika nepremičnin.

V primeru, da bo Stanovanjski sklad RS prejel več ponudb bo z zainteresiranimi ponudbeniki opravil pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Stanovanjski sklad RS si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti ali v primeru drugih prejetih ponudb ali drugih objektivnih okoliščin na strani prodajalca kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. V tem primeru bo o svoji odločitvi pisno obvestil vse ponudnike.

Datum objave: 24. 3. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 13. 4. 2020

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo parc. št. 1371/4 v izmeri 142 m² in parc. št. 1371/5 v izmeri 61 m², obe k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnini sta prosti najemnikov in finančnih bremen.

Davčne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 031 811 008.

Datum objave: 7. 4. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 27. 4. 2020

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zemljišča s parc. št. 1626/2 v izmeri 850 m² k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Stanovanjski sklad RS bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote). Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnina je prosta najemnikov in finančnih bremen. Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 5. 3. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 3. 2020

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo stavbnega zemljišča s parc. št. 792/81 v izmeri 323 m² k. o. 2638 – Podmežaklja, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Stanovanjski sklad RS bo sklenil pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote). Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Na parc. št. 792/81 k. o. 2638 – Podmežaklja je vknjižena služnostna pravica poti, prostega peš dostopa in prevoza z vsemi vozili v širini 4 m, ki poteka po parc. št. 792/37 gozd in parc. št. 792/12 gozd, obe iste k. o., in sicer od SZ dela parc. št. 792/12 po tej parceli v ravni liniji do JZ dela te parcele in po parc. št. 792/12, naprej do južnega dela hiše in zgradbe stoječi na parc. št. 792/12 te k. o., v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 792/29 k. o. 2638 – Podmežaklja. Nepremičnina je prosta najemnikov in finančnih bremen.

Davčne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 4. 2. 2020

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 24. 2. 2020

 

 • Stanovanjski sklad RS, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 1474 v izmeri 101 m² k. o. 2176 – Blejska Dobrava, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo s tremi ponudniki, ki želijo odkupiti nepremičnino s parc. št. 1474 k. o. 2176 – Blejska Dobrava, in bodo, v primeru sklenitve pogodbe, na navedeni nepremičnini pridobili lastninsko pravico vsak do 1/3 (ene tretjine), skupaj do 1/1 (celote). Stanovanjski sklad RS namerava s ponudniki skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupce. Nepremičnina se prodaja na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti, bodo z njimi opravljena pogajanja.

Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla).

Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 12. 11. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 2. 12. 2019

 

 • Stanovanjski sklad RS, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo zemljišč s parc. št. 1234/14 v izmeri 240 m² in 1236/4 v izmeri 66 m², obe k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo s ponudnikom, ki želi odkupiti nepremičnini s parc. št. 1234/14 in 1236/4 k. o. 2175 – Jesenice, in bo, v primeru sklenitve pogodbe, na navedenih nepremičninah pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote). Stanovanjski sklad RS namerava s ponudnikom skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Nepremičnina se prodaja na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti, bodo z njimi opravljena pogajanja.

Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla).

Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 5. 11. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 11. 2019

 

 • Stanovanjski sklad RS, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1205/8 v izmeri 43 m² k. o. 2175 – Jesenice,  in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z dvema ponudnikoma, ki želita odkupiti nepremičnino na parc. št. 1205/8 k. o. 2175 – Jesenice, in bosta, v primeru sklenitve pogodbe, na navedeni nepremičnini pridobila lastninsko pravico do 1/1 (celote). Stanovanjski sklad RS namerava s ponudnikoma skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Nepremičnina se prodaja na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti, bodo z njimi opravljena pogajanja.

Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla).

Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 5. 9. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 9. 2019

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo dveh zazidanih stavbnih zemljišč: parc. št. 1205/3 v izmeri 9 m² in parc. št. 1205/5 v izmeri 16 m², obe k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil pogodbo z dvema izbranima ponudnikoma, ki bosta pridobila lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z osebama: Nik Beriša, Radovljica, Lesce, Alpska cesta 54 a, ki želi odkupiti parc. št. 1205/3 k. o. 2175 – Jesenice in Sadika Kahrić, Jesenice, Cesta železarjev 13, ki želi odkupiti parc. št. 1205/5  k. o. 2175 – Jesenice. Stanovanjski sklad RS namerava z izbranima ponudnikoma skleniti prodajno pogodbo po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Nepremičnini se prodajata na način videno – kupljeno. Objekt stoječ na parc. št. 1205/3 k. o. 2175 – Jesenice v naravi predstavlja staro pralnico, objekt stoječ na parc. št. 1205/5  k. o. 2175 – Jesenice pa staro drvarnico, pri čemer sta oba objekta potrebna rušitve.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 13. 8. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 2. 9. 2019

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1234/18 v izmeri 24 m² in parc. št. 1235/1 v izmeri 215 m², obe k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z dvema izbranima ponudnikoma, pri čemer bosta skupaj pridobila lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z osebama: Janez Rogelj in Doroteja Rogelj, oba stanujoča Ulica Viktorja Kejžarja 4, Jesenice po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnini sta prosti najemnikov in finančnih bremen in se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 4, Jesenice. Finančne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 21. 6. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 11. 7. 2019

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1924/2 v izmeri 343 m² k. o. 2175 – Jesenice, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z osebo: Jernej Pačelat, Cesta Toneta Tomšiča 105, Jesenice po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnine so proste najemnikov in finančnih bremen. Davčne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 1. 4. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 21. 4. 2019

 

 •  Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo stavbnega zemljišča s parc. št. 469/3 v izmeri 169 m² k. o. 2183 – Zasip, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo s pravno osebo: Energetika – ŽJ, d. o. o., Cesta železarjev 8, Jesenice po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnine so proste najemnikov in finančnih bremen. Davčne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73.

Datum objave: 3. 4. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 23. 4. 2019

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad skladno z določbo 5. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) objavlja namero za oddajo v najem nepremičnine z ident. št.: 2004-1944-4, ki se nahaja na naslovu Ob Borovniščici 27, Borovnica. Stanovanju pripadajo tudi shramba z ident. št. 2004-1947-21 in parkirno mesto v kleti objekta z ident. št. 2004-1947-162 ter parkirno mesto na nivoju terena s parc. št. 593/106. Skupna bruto površina stanovanja brez parkirnega mesta znaša 107,39 m2 bruto in izhaja iz podatkov Registra nepremičnin pri GURS.

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti najemno pogodbo s subjektom: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, s sedežem Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana, po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Postopek sklenitve najemne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Datum objave: 5. 2. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 2. 2019

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo stavbnega zemljišča s parc. št. 1556/2 v izmeri 1560 m² k. o. 1082 – Teharje, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo s pravno osebo: Gradnje Žveplan, d. o. o., Celje, Ulica heroja Lacka 8 po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnine so proste najemnikov in finančnih bremen. Davčne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73 ali 01 471 05 65.

Datum objave: 21. 12. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 10. 1. 2019

 

 • Stanovanjski sklad RS objavlja namero za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 – Hrastovec, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140, leto izgradnje 1800, in sicer skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018). Stanovanjski sklad RS bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico do 1/1 (celote).

Stanovanjski sklad RS namerava skleniti prodajno pogodbo z osebo: Aleksander Lorbek, Maribor, Volodjeva ulica 66 po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Nepremičnine so proste najemnikov in finančnih bremen. Davčne dajatve in vsi stroški zemljiškoknjižnega prenosa lastništva bremenijo kupca. Prodaja se vrši na način videno – kupljeno.

Postopek sklenitve prodajne pogodbe se lahko ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontaktna telefonska številka za prodajo, ogled in za podrobnejše informacije je 01 471 05 73 ali 01 471 05 65.

Datum objave: 5. 7. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 25. 7. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad objavlja namero za prodajo nepremičnine z ident. št. 246-408/14-0 (parcela s pripadajočo stavbo) skladno z določbami 53. ter 3 in 4 odstavka 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), in sicer bo sklenil  pogodbo z enim izbranim ponudnikom, pri čemer bo le ta pridobil lastninsko pravico v celoti.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo z: Občino Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, Križevci pri Ljutomeru.

po preteku 20 dnevnega roka od objave te namere.

Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo pisno ponudbo priporočeno na naslov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana do poteka 20 dnevnega roka. V kolikor se prijavijo dodatni interesenti bodo z njimi opravljena pogajanja. Kupnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh po uspešno sklenjeni neposredni pogodbi (bistvena sestavina pravnega posla). Kontakt za prodajo in za podrobnejše informacije je 01 471 05 00 ali 031 811 008.

Datum objave: 08.06.2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 28.6.2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 1280 v izmeri 590 m2, k. o. 1723 – Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcem: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1.

Datum objave: 23. 4. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 14. 5. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela stavbe z oznako 166 na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 – Poljansko predmestje – ID znak: 1727-1063-166.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcema z imenom: Marko Mrdjenovič in Darja Kralj, oba stanujoča Ljubljana, Mesarska cesta 26.

Datum objave: 27. 3. 2018

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 16. 4. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za:
 • prodajo deleža do 5/7 na parc. št. 1368/6 v izmeri 353 m² in deleža do 5/7 na parc. št. 1368/7 v izmeri 16 m², obe k. o. 2175 – Jesenice. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo z naslednjimi kupci z imenom:  Savka Sedlarević – do 1/7; Joco Bjelanović – do 1/14, Vesna Bjelanović – do 1/14; Mirnesa Ajdarpašić – do 1/7; Elvis Vukalić – do 1/14, Elvisa Ćehajić – do 1/14 in Safeta Gorinjac – do 1/7, vsi stanujoči na naslovu Jesenice, Cesta železarjev 26.

Datum objave: 5. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 20. 2. 2018

 

 • prodajo parc. št. 792/2 v izmeri 1165 m², k. o. 2638 – Podmežaklja. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupovalko Marigone Bytyqi, Medvedova ulica 4, Jesenice.

Datum objave: 4. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 19. 1. 2018

 

 • prodajo parc. št. 1335/14, k.o. 1723 Vič. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti prodajno pogodbo s kupcem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 10. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 25. 1. 2018

 

Namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo zemljišča v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada parc. št. 1276/8, 1276/10, 1276/12, 1284/12, 1287/4, 1287/5, 1288/11, 1336/133, vse k.o. 1723 – Vič, zamenjal za zemljišča s parc. št. 1336/121, 1336/135, 1336/136, 1336/125, 1336/128, 1336/131, 1285/21, 1285/17, 1286/5, 2020/9, 2020/11, 1336/130, 1336/123, 1336/120, 1285/20, 1336/127, vse k.o. 1723 Vič, ki so trenutno v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti menjalno pogodbo z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 10. 1. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 25. 1. 2018

 

Namere o ustanovitvi služnosti

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata namero o ustanovitvi služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode, služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odpadne vode in služnostne pravice javnega vodovodnega omrežja, vključno z izgradnjo, uporabo, obratovanjem, rekonstrukcijo, vzdrževanjem in nadzorom ter z ustreznimi dostopi in dovozi za čas obratovanja omrežja  v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na naslednjih nepremičninah: ID znak parcela 1723 1336/120, ID znak parcela 1723 1336/123, ID znak parcela 1723 1336/127, ID znak parcela 1723 1336/130, ID znak parcela 1723 1287/5, ID znak parcela 1723 1285/20, ID znak parcela 1723 1288/11 in ID znak parcela 1723 1336/133, vse k.o. 1723 – Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana nameravata skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 19. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 6. 3. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice  vodovodnega omrežja, služnostne pravice javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode, služnostne pravice javnega vodovodnega omrežja s hidranti in služnostne pravice javnega plinovodnega omrežja vključno z izgradnjo, uporabo, obratovanjem, rekonstrukcijo, vzdrževanjem in nadzorom ter z ustreznimi dostopi in dovozi za čas obratovanja omrežja  v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na naslednjih nepremičninah: ID znak parcela 1723 1288/12, ID znak parcela 1723 1289/21, ID znak parcela 1723 1288/13, ID znak parcela 1723 1289/23, ID znak parcela 1723 1335/15, ID znak parcela 1723 1326/11, ID znak parcela 1723 2021/11, ID znak parcela 1723 1397/40, ID znak parcela 1723 1394/17, ID znak parcela 1723 1394/18, ID znak parcela 1723 1326/10, ID znak parcela 1723 2021/10, ID znak parcela 1723 1394/16, ID znak parcela 1723 1287/6  in ID znak parcela 1723 1285/21 vse k.o. 1723- Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo (skupaj z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana) s služnostnim upravičencem Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 16. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 3. 3. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnosti izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice na parc.: 1336/135, 1336/136, 1335/15, 1288/10, 1288/12, 1288/13, 1326/10, 1326/11, 2021/11, 1397/40, 1394/17, 1394/18, 1397/41 in 2021/10, vse k.o. 1723 Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava skleniti neposredno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 6. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 21. 2. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata namero o ustanovitvi služnosti izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu, kolikor je to potrebno, za izvrševanje služnostne pravice na parc.: 1336/123, k.o. 1723 Vič.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana nameravata skleniti neposredno tripartitno služnostno pogodbo s služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Datum objave: 6. 2. 2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 21. 2. 2018

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi določb 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na:

nepremičnini z ident. št. parcela 1758 345/39 in parcela 1758 348/98 (nastalih iz parcelacije zemljišč  parcela 1758 345/29 in parcela 1758 348/9)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad namerava ustanoviti na parceli 1758 345/39 in parceli 1758 348/98  služnost v korist vsakokratnega etažnega lastnika posameznega dela v stavbah z ID 317, ID 318, ID 319 in ID 320, na naslovu Dragomelj 150, 150A, 151, 151A, 152, 153, 153A, 153B, 153C, 153D, 154, 154A, 154B, 154C, 157 in 158, za potrebe parkiranja osebnih vozil na služeči nepremičnini ter pravico vožnje z osebnimi vozili po služečih nepremičninah, vse v obsegu in na način, kot ga dopuščajo vsakokrat veljavni predpisi.

Datum objave:  10.01.2018

Datum izteka 15 dnevnega roka od objave: 26.01.2018

 

Namere o sklenitvi neposrednih pogodb o služnostni pravici

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero sklenitve neposredne pogodbe o služnostni pravici št. 92-678/17 za izgradnjo in vzdrževanje nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda na parceli št. 487/4, k.o. 246 – Borec.

Neposredna pogodba o služnostni pravici bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Datum objave: 14.12.2017

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 29.12.2017

 

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero sklenitve neposredne pogodbe o služnostni pravici za izgradnjo in vzdrževanje nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda na parcelah št. 408/14 in 408/15, k.o. 246 – Boreci.

Neposredna pogodba o služnostni pravici bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Datum objave: 15.1.2018

Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo: 30.1.2018

Namere o sklenitvi neodplačnih neposrednih pogodb

 • Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana, skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačni uporabi poslovnega prostora z ID znakom 2175-1401-46 v izmeri 280,9 m² na naslovu Jesenice, Industrijska ulica 2 a. Pogodba o neodplačni uporabi se bo sklenila z Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice za namen skladiščenja. Skladno s četrtim odstavkom 68. člena ZSPDSLS-1 bo moral najemnik kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in sorazmeren delež stroškov upravljanja stavbe. Najemnik bo moral prostore izprazniti v primeru potreb lastnika oziroma prodaje le-teh. Najemna pogodba se sklepa največ za obdobje 5 (petih) let. Najemniku na naslovu najetih prostorov ne bo dovoljeno registrirati sedeža ali dajati prostore v podnajem / nadaljnjo brezplačno uporabo.

V primeru, da bo Stanovanjski sklad RS v roku prejel izjave o interesu s strani  drugih zainteresiranih oseb kot je navedena zgoraj, bo tudi z njimi opravil pogajanja o možnostih in pogojih sklenitve pravnega posla. Izjava interesa naj vsebuje podatke o subjektu in namenu uporabe ter o brezpogojnem sprejemu vseh zgoraj navedenih zahtev Stanovanjskega sklada RS  v primeru, da bo ponudnik / zainteresirani subjekt izbran. Prednost bodo imele morebitne ponudbe za čim daljši (do 5 (pet) letni) odplačni najem. V tem primeru bo z vsemi ponudniki Stanovanjski sklad RS opravil pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla, ter izbral najbolj ugodnega ponudnika skladno z načelom gospodarnosti.  Stanovanjski sklad RS lahko predmetni postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja zaradi oblikovanja ponudbe lahko pridobite v javnih evidencah in na Stanovanjskem skladu RS  na naslovu:  ejavnedrazbe@ssrs.si. Ogled predmeta razpolaganja je mogoč  le od zunaj na sami lokaciji nepremičnine.

Datum objave namere: 22. 5. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za prejem izjave o interesu / oziroma odplačne ponudbe: 11. 6. 2019